algemene voorwaarden

Versie november 2018 Karin Hopster / Hopster – tekschrijver – webredactie – blog

Op alle Overeenkomsten met Karin Hopster / Hopster zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, Overeenkomst, aanvullende opdracht en vervolgopdracht tussen tekstschrijver Karin Hopster / Hopster , hierna te noemen: Karin Hopster en een Opdrachtgever waarop Karin Hopster deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Karin Hopster, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de Opdrachtgever en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Karin Hopster en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Karin Hopster zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Karin Hopster kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Karin Hopster daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Karin Hopster anders aangeeft.
 4. De Overeenkomst komt slechts tot stand indien de Opdrachtgever binnen de aangegeven termijn de offerte van Karin Hopster heeft aanvaard, hetzij doordat Karin Hopster een opdracht en/of offerte van de Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
 5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Karin Hopster niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen, Overeenkomsten of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Karin Hopster verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.
 2. Karin Hopster heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit redelijkerwijs zou eisen, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten derden.
 3. Indien Karin Hopster of Karin Hopster ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Karin Hopster aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Karin Hopster worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Karin Hopster zijn verstrekt, heeft Karin Hopster het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Karin Hopster de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Opdrachtgever is verplicht de Karin Hopster geleverde teksten, producten en/of diensten binnen twee weken te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, bij gebreke waarvan zij geacht worden in overeenstemming met de Overeenkomst te zijn.
 7. Tenzij anders is overeengekomen, is Karin Hopster te allen tijde gerechtigd meerwerk en/of extra werk, waaronder begrepen doch niet beperkt tot een herziening en/of wijziging van de geleverde tekst of opdracht aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Alle Karin Hopster genoemde en/of overeengekomen termijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zijn nimmer fatale termijnen. Enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Karin Hopster dan ook niet in verzuim. Verzuim treedt pas in na een schriftelijke en gedetailleerde ingebrekestelling, waarbij Karin Hopster een termijn van twee weken voor zuivering wordt gegeven.

Artikel 4: Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomstig wijzigen. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij Opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Karin Hopster niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling van de werkzaamheden die reeds zijn verricht.
 2. Indien partijen overeenkomen de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan is Karin Hopster gerechtigd om daaraan uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven Karin Hopster en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Karin Hopster op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daarworden beïnvloed en zal Karin Hopster de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Karin Hopster de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 5: Contractduur en beëindiging

 1. De Overeenkomst tussen Karin Hopster en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Indien de Overeenkomst tussentijds één der partijen wordt beëindigd, dient de Opdrachtgever alle werkzaamheden die zijn verricht Karin Hopster op voorgeschreven wijze te voldoen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.
 3. Indien de Overeenkomst tussentijds de Opdrachtgever wordt beëindigd of gedeeltelijk wordt geannuleerd, is zij verplicht alle schade die Karin Hopster dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 4. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd Karin Hopster, zal zij in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Karin Hopster extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Karin Hopster schriftelijk anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waarde Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Karin Hopster vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 6: Betaling en incassokosten

 1. Karin Hopster brengt gewoonlijk haar werkzaamheden aan de Opdrachtgever binnen twee weken na voltooiing van de opdracht in rekening, ongeacht het eventuele moment van publicatie de Opdrachtgever.
 2. De Karin Hopster gehanteerde tarieven zijn exclusief btw en eventuele kosten.
 3. Tenzij anders is aangegeven, is de betalingstermijn veertien dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting en/of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de kosten schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in verschillende fasen wordt uitgevoerd, is Karin Hopster gerechtigd het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. De betalingsverplichting geldt ook als de Opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.
 5. Indien de vervaldatum van de factuur is verstreken, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf dat moment over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.
 6. Indien de Opdrachtgever nalatig blijft tot betaling over te gaan, is Karin Hopster gerechtigd de vordering uit handen te geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verbandhoudende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. Karin Hopster is gerechtigd de hoogte van de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten forfaitair vast te stellen op 15% van het totale bedrag met een minimum van 100 euro.
 7. Karin Hopster is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, indien de Opdrachtgever na het verstrijken van een betalingstermijn facturen onbetaald laat en alsdan alle werkzaamheden die zijn verricht en waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken direct in rekening te brengen en een betalingstermijn van één dag te hanteren. Karin Hopster is te allen tijde gerechtigd (aanvullende) zekerheid of voorschotbetalingen voor haar werkzaamheden te vragen.
 8. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Karin Hopster op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7: Auteursrechten

 1. Alle Karin Hopster geleverde zaken en/of gegevensdragers blijven eigendom van Karin Hopster totdat de Opdrachtgever alle (betalings)verplichtingen uit de met Karin Hopster gesloten Overeenkomst(en) is nagekomen.
 2. In het geval van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent Karin Hopster bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over elk ander gebruik moet een aanvullende Overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven.
 3. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De Opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Karin Hopster brengen en Karin Hopster moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Karin Hopster kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.Bij inbreuk op het auteursrecht is de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd.
 4. Als inbreuk op het auteursrecht van Karin Hopster wordt beschouwd: – publicatie van haar werk voor een ander gebruik dan overeengekomen;
  – hergebruik van haar werk zonder toestemming;
  – aantasting van haar werk;
  – publicatie zonder naamsvermelding;
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Karin Hopster zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. Het risico van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze op de overeengekomen plaats aan Karin Hopster worden geleverd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Karin Hopster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Karin Hopster. Voor het geval wordt geoordeeld dat Karin Hopster geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Karin Hopster jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag dat Karin Hopster de Opdrachtgever voor de werkzaamheden onder Overeenkomst in rekening heeft gebracht of zou brengen.
 2. De aansprakelijkheid van Karin Hopster is uitsluitend beperkt tot directe schade en is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade bedrijfsstagnatie.
 3. Karin Hopster is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Karin Hopster is uitgegaan van of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Karin Hopster voor eventuele aanspraken van derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst.

Artikel 9: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting onder de Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, en waarGebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan een tekortkoming van leveranciers en/of hulppersonen van Karin Hopster.
 4. Karin Hopster heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Karin Hopster zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 5. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 6. Voor zover Karin Hopster ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Karin Hopster gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen.

Artikel 10: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot strikte geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de Overeenkomst.
 2. Indien, op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak Karin Hopster en/of de Opdrachtgever gehouden is vertrouwelijke informatie te openbaren, zijn partijen verplicht de te openbaren vertrouwelijke informatie zo beperkt mogelijk te houden en zijn zij over en weer niet gehouden tot betaling van schadevergoeding en/of gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen het Auteursrecht, op onder de Overeenkomst Karin Hopster vervaardigde werken, waaronder begrepen doch niet beperkt tot teksten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) en bestanden berusten uitsluitend bij Karin Hopster.
 2. Karin Hopster behoudt tevens het recht de de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. De teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet draagt onder de opschortende voorwaarde van tijdige betaling en bij levering slechts het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Indien de Opdrachtgever de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium.
 4. Alle Karin Hopster verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt de Opdrachtgever en mogen niet hem zonder voorafgaande toestemming van Karin Hopster worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Karin Hopster worden gebracht en haar worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De Opdrachtgever kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

Artikel 12: Geschillen

 1. Op elke Overeenkomst tussen Karin Hopster en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze Overeenkomst of daarop voortbouwende Overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht de bevoegde rechter in het arrondissement van Karin Hopster.